ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้มีความสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธ.ค. 2018
2การจัดจ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธ.ค. 2018
3การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำระบบน้ำแปลงปลูกดอกไม้สวนพฤกษชาติ และทำโครงสร้างแปลงปลูกสวนพฤกษชาติ ซึ่งจัดทำด้วยไม้ยูคา ณ พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธ.ค. 2018
4การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกลำคลองในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธ.ค. 2018
5การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเกาะเทโพ-บ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธ.ค. 2018
6การจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ไม่ให้ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ย. 2018
7การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ย. 2018
8การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านวังเตย-บ้านหนองปลาไหล อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พ.ย. 2018
9การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านวังเตย-บ้านหนองปลาไหล อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 2018
10การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีฯ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2018
11การจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อนำไปใช้สำหรับการเพาะชำ ดูแลต้นกล้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พ.ย. 2018
12การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พ.ย. 2018
13การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นทาง) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานตามโครงการบำรุงรักษาถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ย. 2018
14การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พ.ย. 2018
15การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พ.ย. 2018
16การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพและพืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืชของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ต.ค. 2018
17การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก-บ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ต.ค. 2018
18การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ต.ค. 2018
19การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ในในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2018
20การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2018
21การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ต.ค. 2018
22การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี (นางสาวปฏิมา นาทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ต.ค. 2018
23การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลอง ระยะทาง 6,000 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ต.ค. 2018
24การจ้างพิมพ์วารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ต.ค. 2018
25การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ ขุดลอกคลองฯ ระยะทาง 5,350 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ต.ค. 2018
26การจัดซื้อต้นพันธุ์ดอกเบญจมาศชนิดตัดดอกและชนิดกระถาง และต้นพันธุ์ดอกเก๊กฮวย เพื่อนำไปใช้ประดับตกแต่งสถานที่แปลงพฤกษชาติ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ต.ค. 2018
27การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ต.ค. 2018
28การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ต.ค. 2018
29การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 2018
30การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
31การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
32การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี (นางยุพา บุญตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
33การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
34การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี (นางสาวพจนาถ คัจพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
35การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี (นายทรงกรด เชี่ยวธัญกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
36การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี (นางสาวเสาวรัตน์ แซ่โก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
37การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี (นางสาวอรุณี นาคแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ต.ค. 2018
38การจัดจ้างซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.ย. 2018
39การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ก.ย. 2018
40การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ก.ย. 2018
41การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีตีเส้นจราจร) เพื่อใช้ในการตีเส้นจราจรถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ก.ย. 2018
42การจ้างทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 2018
43การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้ายจราจร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) เพื่อใช้ติดตั้งในถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.ย. 2018
44การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.ย. 2018
45การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2018
46การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2018
47การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2018
48การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองแฟบ-บ้านขุนแก้ว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ก.ย. 2018
49การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์สำรวจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ส.ค. 2018
50การจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2017