ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและก่อสร้างรั้วคอนกรีต ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี15 มิ.ย. 2017
2การจัดจ้างซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.ย. 2018
3การจัดจ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธ.ค. 2018
4การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์สำรวจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ส.ค. 2018
5การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ก.ย. 2018
6การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี22 ส.ค. 2017
7การจัดซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสาหรับใช้ในการเพาะชำและเพาะพันธุ์กล้าตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี22 ส.ค. 2017
8การจัดซื้อจัดวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6 สายทาง22 ส.ค. 2017
9การจัดซื้อต้นพันธุ์ดอกเบญจมาศชนิดตัดดอกและชนิดกระถาง และต้นพันธุ์ดอกเก๊กฮวย เพื่อนำไปใช้ประดับตกแต่งสถานที่แปลงพฤกษชาติ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ต.ค. 2018
10การจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรงที่ออกปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี31 พ.ค. 2017
11การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นเเรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี5 มิ.ย. 2017
12การจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อนำไปใช้สำหรับการเพาะชำ ดูแลต้นกล้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พ.ย. 2018
13การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นทาง) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานตามโครงการบำรุงรักษาถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ย. 2018
14การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านวังเตย-บ้านหนองปลาไหล อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พ.ย. 2018
15การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านวังเตย-บ้านหนองปลาไหล อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พ.ย. 2018
16การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองแฟบ-บ้านขุนแก้ว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ก.ย. 2018
17การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พ.ย. 2018
18การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำระบบน้ำแปลงปลูกดอกไม้สวนพฤกษชาติ และทำโครงสร้างแปลงปลูกสวนพฤกษชาติ ซึ่งจัดทำด้วยไม้ยูคา ณ พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธ.ค. 2018
19การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก-บ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ต.ค. 2018
20การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีตีเส้นจราจร) เพื่อใช้ในการตีเส้นจราจรถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ก.ย. 2018
21การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น) เพื่อให้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุในงานซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มี.ค. 2017
22การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีฯ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2018
23การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ในในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2018
24การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชิ้อเพลิงเพื่อให้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีสายลำเหมืองส่งน้ำหนองโมก ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี6 ก.ค. 2017
25การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกลำคลองในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธ.ค. 2018
26การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเกาะเทโพ-บ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธ.ค. 2018
27การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2018
28การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พ.ย. 2018
29การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ ขุดลอกคลองฯ ระยะทาง 5,350 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ต.ค. 2018
30การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลอง ระยะทาง 6,000 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ต.ค. 2018
31การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ย. 2018
32การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ต.ค. 2018
33การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ต.ค. 2018
34การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ต.ค. 2018
35การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2018
36การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ต.ค. 2018
37การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพและพืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืชของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ต.ค. 2018
38การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ต.ค. 2018
39การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ก.ย. 2018
40การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.ย. 2018
41การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2018
42การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พ.ย. 2018
43การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้ายจราจร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.) เพื่อใช้ติดตั้งในถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ก.ย. 2018
44การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ก.ย. 2018
45การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ห้องปฎิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และห้องปฎิบัติการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี23 ส.ค. 2017
46การจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้มีความสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธ.ค. 2018
47การจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2017
48การจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ไม่ให้ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ย. 2018
49การจ้างทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 2018
50การจ้างพิมพ์วารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ต.ค. 2018