ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 สำหรับที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000.- บาท จำนวน 18 โครงการ25 ก.ย. 2015
2แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000.- บาท จำนวน 15 โครงการ 15 ต.ค. 2015
3แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 255811 ม.ค. 2016
4แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 255921 ม.ค. 2016
5แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)11 มี.ค. 2016
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี และฝ้าเพดานห้องประชุม1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิ.ย. 2016
2การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น) เพื่อให้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุในงานซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มี.ค. 2017
3การปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พ.ค. 2017
4การจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรงที่ออกปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี31 พ.ค. 2017
5การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นเเรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี5 มิ.ย. 2017
(ร่าง)ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 5 แห่ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ต.ค. 2018
2การประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พ.ย. 2018
3การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง-บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ธ.ค. 2018
4การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทุ่งนางาม - บ้านป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ม.ค. 2019
5การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค. 2019
ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พ.ย. 2018
2การประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พ.ย. 2018
3การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สาบบ้านพุสำโรง-บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ธ.ค. 2018
4การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทุ่งนางาม - บ้านป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ม.ค. 2019
5การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาหย่าง-หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16 ม.ค. 2019
ประกาศผลผู้ชนะฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกลำคลองในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สายลำห้วยขมิ้น หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6 ตำบลหนองยายดา เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ไม่ได้ตั้ง)
2การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านพุกร่าง - บ้านซับฝาเรือน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ไม่ได้ตั้ง)
3การจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ ทะเบียน กค 1482 อุทัยธานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ก.ค. 2018
4การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรังและคลองสาขา ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ก.ค. 2018
5การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรัง และคลองสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ส.ค. 2018
ยกเลิกประกาศฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ15 พ.ค. 2018
2ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน22 พ.ค. 2018
3ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากเหมือง-บ้านซับป่าพูล24 พ.ค. 2018
4ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 ส.ค. 2018
5ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ก.ย. 2018